AGRONOMOS
COL·LEGI D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA
VENTANILLA ÚNICA
power_settings_new
Ventanilla Única: SOLICITUD DE ALTA COLEGIADO

Información • PERFIL PERSONAL
 • DATOS ACADÉMICOS
 • PERFIL PROFESIONAL
 • DATOS BANCARIOS
 • DOCUMENTACIÓN
 • FINALIZAR Y ENVIAR
Nombre:*
Apellido1:*
Apellido2:
NIF:*
Género:*
Fecha Nacimiento:*
Dirección:*
C. Postal:*
Localidad:*
Provincia:*
Comarca:
Teléfono1:*
Teléfono2:
Correo electrónico:*

IMAGEN CON UNA FOTOGRAFÍA RECIENTE

message

Observaciones

* Información necesaria
Fecha de obtención del título:*
Seleccione la titulación: *
Seleccione la especialidad: *
Seleccione la escuela: *
Promoción:
Si especificó doctorado, escriba el título de la tesis.
Titulaciones y otros estudios:
* Información necesaria
En este apartado sombreado en gris, puede indicar sus datos profesionales, que serán visibles en la Ventanilla Única del Colegio según lo dispuesto en el art.10 de la Ley de Colegios Profesionales.
Dirección:
C. Postal:
Localidad:
Provincia:
Comarca:
Teléfono1:
Teléfono2:
Web:
EMail:
Otros datos profesionales para el registro, visible sólo para el Administrador del Sistema.
Tipo de profesional:*
Linkedin o RRSS:
Empresa u organismo:
Sector:
Cargo que ocupa:
* Información necesaria
Titular de la cuenta:*
BIC/SWIFT:*
IBAN:*
CUENTA (20 dígitos):*
Pulse el botón de comprobar para que el sistema rellene los datos bancarios que falten (BIC / IBAN)
Puede generar la orden SEPA con estos datos de cuenta para firmarla y adjuntarla en la pestaña de DOCUMENTACIÓN. print Generar mandato SEPA
* Información necesaria

TITULO O RESGUARDO: *


DOMICILIACIÓN SEPA: *


EXPEDIENT ACADÈMIC:


TARJETA DE LA SEG. SOCIAL: XXX


CURRICULUM VITAE:


ALTRES DOCUMENTS:

* Documentación obligatoria

Amb aquest formulari ENVIO les meves dades i documentació requerida als efectes de 

sol·licitar l'ALTA al Col·legi / Associació d'Enginyers Agrònoms de Catalunya. 


Amb la presentació d’aquesta sol·licitud autoritzo al Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya a consultar el “ Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales del Ministerio de Universidades ” per a verificar les dades necessàries per a la col·legiació.

Segueix les indicacions que hi ha al peu de la pàgina.   

.

CONSENTIMENT TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, manifesto haver estat informat/da que les dades personals que he proporcionat al Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms (en endavant, COEAC) mitjançant el formulari omplert per sol·licitar l’alta com a col·legiat/da passaran a formar part d’un fitxer del qual n’és responsable el COEAC, amb la finalitat de donar compliment a l’obligació establerta a l’article 10.2.a) de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, amb la redacció donada per la Llei 25/2009 de lliure prestació de serveis (Llei Òmnibus), i d’acomplir amb els fins col·legials descrits en les lleis estatal i autonòmica de col·legis professionals, així com en els estatuts de la Corporació, entre d’altres: Formació, Control d’incompatibilitats, Registre de Col·legiats, Control de Títols, d’exercici professional, d’acreditació d’habilitacions professionals, registre de càrrecs, emissió de certificacions, tramesa de correspondència, publicacions i comunicacions, guia col·legial, gestió de quotes col·legials, llista de pèrits judicials i extrajudicials, finalitats estatutàries,...

Així mateix he estat informat/da que el COEAC podrà comunicar les meves dades, quan sigui necessari per al compliment de les finalitats d’aquests Organismes i entitats, a:

 • Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos i Asociación Nacional de Ingenieros Agronómos.
 • Consells de Col·legis Autonòmics i Col·legis oficials de la mateixa professió.
 • Col·legis d’altres professions, quan així sigui precís en virtut de normes específiques.
 • Administracions generals de l’Estat, de les comunitats autònomes, local i institucions de caràcter públic competents, quan sigui necessari per al compliment de les finalitats lícites i legítimes d’aquestes Administracions (entre elles les derivades de la normativa fiscal).
 • Serveis públics responsables de la producció d’estadístiques oficials.
 • Assegurances de responsabilitat professional i entitats de previsió social.
 • Entitat gestora de la plataforma del visat electrònic.

Finalment, també se m’ha informat que les meves dades es conservaran mentre sigui col·legiat/da del COEAC i durant tot aquell temps que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legals que corresponen al COEAC.

AVÍS SEGURETAT

En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporades i seran tractades en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de COL·LEGI D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l’activitat del Col·legi. Li informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades. En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit. Li informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de COL·LEGI D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a PASSEIG DE GRÀCIA 55-57,08007 BARCELONA, BARCELONA, o al correu electrònic AGRONOMS@AGRONOMS.CAT.

Avís Legal i política de privacitat He leído y acepto las condiciones del tratamiento de mis datos de carácter personal

Col·legi/Associació Enginyers Agrònoms de Catalunya  


Per a finalitzar, genera el PDF amb la sol·licitud, signa'l i puja el fitxer.

Signa el document electrònicament. En el cas que no disposis de firma electrònica, envia'ns el document imprès i signat per correu postal al
Passeig de Gràcia 55, 6è 6a – 08007 Barcelona. 

_

PASO 1 :


PASO 2 :